Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 1. Διαχειριστής ιστοσελίδας
  1.1. Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «IDEAS FORWARD Ι.Κ.Ε.», και το διακριτικό τίτλο «IDEAS FORWARD», που εδρεύει στον Δήμο Θεσσαλονίκης, οδός Γ. Παπανδρέου 78, Τ.Κ 54655, με Α.Φ.Μ. 801155845, η οποία εφεξής και χάριν συντομίας θα καλείται ως «η Εταιρεία».
 2. Πεδίο εφαρμογής
  2.1. Οι παρόντες όροι χρήσης αφορούν αποκλειστικά τη χρήση της ιστοσελίδας nextstage.gr, ή όπου αλλού αναφέρεται ότι εφαρμόζονται αναλογικά.
  2.2. Οι παρόντες όροι δύνανται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
  2.3. Σε κάθε περίπτωση οι τροποποιημένοι όροι δεν θα ισχύουν αναδρομικά.
  2.4. Οι παρόντες όροι δεν εφαρμόζονται, εκτός εάν ρητά αναφέρεται, στον διαγωνισμό Next Stage.
 3. Ορισμοί
  3.1. Next Stage: Ένα πρόγραμμα υποστήριξης νεοφυούς επιχειρηματικότητας με στόχο την εκπαίδευση, εξατομικευμένη καθοδήγηση, δικτύωση και επιβράβευση των καλύτερων ομάδων.
 4. Σκοπός ιστοσελίδας
  4.1. H ενημέρωση του κοινού και των υποψήφιων συμμετεχόντων για το πρόγραμμα Next Stage.
 5. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
  5.1. Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
  5.1.1. Όπως αυτή αποτυπώνεται στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
  5.2. Συμπληρώνοντας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην παρούσα ιστοσελίδα δηλώνετε ότι έχετε την εξουσιοδότηση του φυσικού προσώπου για την παροχή τους προς την Εταιρεία.
 6. Διανοητική ιδιοκτησία της Εταιρείας
  6.1. Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, γραφικών, εικόνων, ηχητικών, φωτογραφιών και λογισμικού) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας.
  6.2. Απαγορεύεται, ολικά ή μερικά, η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή και αναμετάδοση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, η αποθήκευση σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοση σε ηλεκτρονική, μηχανική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, στο πρωτότυπο, σε μετάφραση ή άλλη διασκευή και τροποποίηση της μορφής, του περιεχομένου και της εμφάνισής της, χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας.
  6.3. Η εμφάνιση του υλικού στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν νοείται ως μεταβίβαση ή παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης ή εκμετάλλευσής του.
 7. Διανοητική ιδιοκτησία τρίτων
  7.1. Εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα και σχέδια που ανήκουν σε τρίτους παραμένουν ιδιοκτησία τους και δεν επιτρέπεται η χρήση τους δίχως την προηγούμενη άδεια των ιδιοκτητών τους.
 8. Λογαριασμοί μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, LinkedIn)
  8.1. H Εταιρεία δεν υιοθετεί απόψεις που εκφράζονται σε σχόλια, δημοσιεύσεις ή και στα κείμενα που φιλοξενούνται στους λογαριασμούς που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  8.1.1. Οι επίσημοι λογαριασμοί της Εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, LinkedIn) παρουσιάζονται μέσω υπερσυνδέσμου στην ιστοσελίδα.
  8.2. Όποιο εμπορικό σήμα ενδέχεται να αναφερθεί σε δημοσιεύσεις στις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, παραμένει ιδιοκτησία του αντίστοιχου κατόχου του, και δεν συνεπάγεται την προώθηση, έγκριση ή πρόταση της Εταιρείας για αυτόν.
  8.3. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας σε σχέση με τις αναρτήσεις σε λογαριασμούς που διαθέτει η Εταιρεία παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μέσω email ή με απευθείας μήνυμα στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης.
 9. Εμπιστευτικότητα
  9.1. Παρακαλούμε να μην αποστέλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή μέσω των λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης εμπιστευτικά δεδομένα (προσωπικά ή επιχειρηματικά).
 10. Δωσιδικία
  10.1. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
 11. Εφαρμοστέο Δίκαιο
  11.1. Εφαρμοστέο δίκαιο θα είναι το ελληνικό.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «IDEAS FORWARD Ι.Κ.Ε.», και το διακριτικό τίτλο «IDEAS FORWARD», που εδρεύει στον Δήμο Θεσσαλονίκης, οδός Γ. Παπανδρέου 78 Τ.Κ 54655, με Α.Φ.Μ. 801155845, η οποία εφεξής και χάριν συντομίας θα καλείται ως «η Εταιρεία».
Email επικοινωνίας για την άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα: hello@ideasforward.com
Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αφορά μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει η Εταιρεία ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας μέσω της ιστοσελίδας nextstage.gr, του email επικοινωνίας της info@nextstage.gr καθώς και μέσω των σελίδων της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, LinkedIn).

 1. Δικαιώματα των υποκειμένων
  1.1. Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από την Εταιρεία.
  1.2. Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων.
  1.3. Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νόμιμών δικαιωμάτων της Εταιρείας.
  1.4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
  1.5. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σας.
 2. Τρόπος άσκησης δικαιωμάτων
  2.1. Κάθε αίτημα σας αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται μέσω email προς την Εταιρεία.
 3. Καταγγελία
  3.1. Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
 4. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται
  4.1. Ονοματεπώνυμο
  4.2. Διεύθυνση κατοικίας
  4.3. Τηλέφωνο
  4.4. Email (σε περίπτωση που αυτό αποτελεί ταυτοποιήσιμο δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα)
  4.5. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που οικειοθελώς καταχωρούνται στην φόρμα επικοινωνίας ή στη φόρμα συμμετοχής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, είτε αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της, των οποίων οι κατηγορίες δεν μπορούν προηγουμένως να ταυτοποιηθούν.
 5. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων
  5.1. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκου, κατά την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε αυτόν, είναι σύννομη εφόσον ο ανήλικος έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15) έτος της ηλικίας του και παρέχει τη συγκατάθεση του.
  5.2. Εάν ο ανήλικος είναι κάτω των δεκαπέντε (15) ετών η επεξεργασία της ανωτέρω παραγράφου είναι σύννομη μόνο μετά την παροχή συγκατάθεσης του νόμιμου αντιπροσώπου του.
 6. Σκοποί επεξεργασίας
  6.1. Η αξίωση της Εταιρείας να εκπληρώσει τους εταιρικούς της σκοπούς και η αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων (newsletter).
 7. Νομική Βάση
  7.1. Για τις αξιώσεις της Εταιρείας: Το έννομο συμφέρον της Εταιρείας.
  7.2. Για την αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων: Η συγκατάθεση σας.
 8. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης δεδομένων
  8.1. Έως και ένα (1) έτος από την αποστολή των δεδομένων προς την Εταιρεία.
 9. Αποδέκτες
  9.1. Εργαζόμενοι της Εταιρείας και εξωτερικοί συνεργάτες (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενοι: Νομικός Σύμβουλος, Προσωπικό τεχνικής υποστήριξης, Εισηγητές, Εκπαιδευτές - Coaches).
  9.2. Δεν γίνεται διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους για κανέναν εμπορικό σκοπό που δεν αναφέρεται στην παρούσα.
 10. Διαβίβαση σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς
  10.1. Δεν γίνονται διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.
 11. Cookies
  11.1. Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies».
  11.2. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή από την εφαρμογή λογισμικού την οποία χρησιμοποιείτε για να επισκεφτείτε κάποιο ιστότοπο (όπως οι εφαρμογές Firefox, Chrome, Edge, Safari). Με τον τρόπο αυτό, για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, η εφαρμογή μπορεί να θυμάται προηγούμενες ενέργειές σας (όπως την τελευταία φορά που επισκεφθήκατε τον ιστότοπο και το περιεχόμενο που είδατε τότε) και προτιμήσεις σας (όπως γλώσσα προβολής περιεχομένου, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης).
  11.3. Ο σκοπός της χρήσης των cookies είναι η εξατομίκευση της εμπειρίας που έχετε κατά την επίσκεψη σας στον ιστότοπο, προσαρμόζοντας το περιεχόμενο και την λειτουργία του, και η συλλογή ανώνυμων στοιχείων (όπως ο χρόνος παραμονής των επισκεπτών στην ιστοσελίδα, το λειτουργικό σύστημα ή το είδος συσκευής που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες, η προέλευση των επισκεπτών σε επίπεδο χώρας ή πόλης) για τη διεξαγωγή βελτιώσεων.
  11.4. Στον ιστότοπο nextstage.gr χρησιμοποιούμε cookies τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας για να επιτρέπουν τη λειτουργία της υπηρεσίας Google Analytics. Τα cookies της υπηρεσίας Google Analytics χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και συλλογή πληροφοριών σε ανώνυμη μορφή σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν έναν ιστότοπο, επιτρέποντας έτσι τη δημιουργία μιας αναλυτικής αναφοράς για την κατάσταση του ιστότοπου. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν περιλαμβάνουν τον αριθμό των επισκεπτών, τον χρόνο παραμονής τους, την πηγή από την οποία προέρχονται και τις σελίδες που επισκέφτηκαν.
  11.5. Μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα cookies, ή να αποκλείσετε την πρόσβαση σε αυτά, αλλά αν το κάνετε ορισμένα χαρακτηριστικά του ιστότοπου ίσως να μην λειτουργούν ικανοποιητικά.
  11.6. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά και έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των δεδομένων.
  11.7. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.
  11.8. Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας.
  11.9. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org.